Regions & DogID

Regions & DogID

Europetnet
www.europetnet.com

Service public de Wallonie, Service du Bien-ĂȘtre animal
www.wallonie.be/fr/bienetreanimal

Bruxelles Environnement-IBGE, Service Bien-ĂȘtre animal
www.bruxellesenvironnement.be

Leefmilieu Brussel-BIM, Dienst Dierenwelzijn
www.leefmilieubrussel.be

Dienst Dierenwelzijn Vlaanderen
www.vlaanderen.be/dierenwelzijn

DogID
www.dogid.be

info@dogid.be

Online registration

Only for professionals


Watch video

Regions & DogID

Regions

Hand in hand with the Regions


More information